Regulamin promocji “KOD RABATOWY #AlaToOgarnie”

Regulamin promocji KOD RABATOWY #AlaToOgarnie

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1. Podstawowe definicje użyte w Regulaminie:

Sklep internetowy (dalej: Partner Promocji) – sklep, w którym dostępna jest Promocja, Partner Promocji.

Klient indywidualny (dalej: Klient)  – konsument, do którego adresowana jest Promocja, Uczestnik Promocji.

 

 • 2. Nazwa promocji

Promocja organizowana jest pod nazwą “KOD RABATOWY #AlaToOgarnie” (dalej: “Promocja”).

 

 • 3. Organizator

Organizatorem Promocji jest Fabryka Mebli Gala Collezione Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie, Lisi Ogon 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców, w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000036176, NIP: 953-24-06-701 wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (dalej „Organizator”).

 

 • 4. Obszar promocji

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 5. Udostępnianie Regulaminu

Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.lampynowodvorski.com.

 

 1. ZASADY PROMOCJI

 

 • 1. Przedmiot i zasady promocji
 1. Przedmiotem promocji jest przyznanie Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego, uprawniającego do otrzymania jednorazowego rabatu o wartości 6%, przy zakupie produktów marki Nowodvorski.
 2. Minimalna wartość zakupu mebla, od której przysługuje rabat, to 1 zł brutto.
 3. Kod rabatowy nie obowiązuje na produkty w promocji i wyprzedaży.
 4. Kod rabatowy jest przyznawany wyłącznie tym Uczestnikom Promocji, którzy zgłosili swój udział w akcji #AlaToOgarnie (zasady przystąpienia do akcji #AlaToOgarnie określone są odrębnym regulaminem, opublikowanym na stronie www.galameble.com/blog/akcja-alatoogarnie/) i skorzystali z darmowej porady udzielonej przez architekta wnętrz, będącego współorganizatorem tej akcji. Kody rabatowe przyznawane są wyłącznie Uczestnikom Promocji, którzy zgłosili udział w akcji #AlaToOgarnie tj. w okresie od 8 do 30 kwietnia 2020 r.
 5. Uczestnik Promocji otrzymuje unikalny kod rabatowy w wiadomości e-mail, wysłanej przez Organizatora na adres podany przez Uczestnika Promocji podczas zgłoszenia udziału w akcji #AlaToOgarnie.
 6. Kod rabatowy może być wykorzystany przez Uczestnika Promocji tylko jeden raz.
 7. Kodów rabatowych nie można odstępować innym osobom. Kody rabatowe różnych Uczestników Promocji nie sumują się.
 8. Kod rabatowy może zostać zrealizowany wyłącznie u Partnera Promocji. Lista Partnerów Promocji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Kod rabatowy nie może być wymieniony na równowartość pieniężną.
 10. Kod rabatowy może być zrealizowany w okresie od 8 kwietnia do 31 października włącznie. Po upływie wskazanego terminu ważność kodu wygasa.
 11. Aby zrealizować kod rabatowy Uczestnik Promocji okazuje go w salonie meblowym Partnera Promocji w formie elektronicznej lub papierowej (wydruk kodu z maila otrzymanego przez Organizatora).

 

 • 1. Dostępność i uczestnicy promocji
 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W promocji nie mogą brać udziału: pracownicy oraz członkowie władz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 • 2. Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu lampynowodvorski.com przez Klienta wynikający z przyczyn niezależnych od Organizatora, m.in. wynikający z ograniczeń technicznych sprzętu Klienta, wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych z których korzysta, opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji, awarii serwerów serwisu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Partner Promocji, u którego Uczestnik Promocji chciałby dokonać zakupu oświetlenia, mimo wcześniejszego przystąpienia do niniejszej Promocji z jakichś powodów odmówi jego realizacji. W takim przypadku Uczestnik Promocji może skontaktować się z Organizatorem, który wskaże Klientowi alternatywnego Partnera Promocji.
 3. Ewentualne łączenie niniejszej Promocji z promocją wewnętrzną Partnera Promocji pozostaje w gestii tegoż Partnera.
 4. Uczestnik Promocji jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia każdego Uczestnika Promocji z udziału w Promocji w trakcie jej trwania, jeżeli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Promocji, narusza jej zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania bądź zaniechania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikowi Promocji nie przysługują żadne roszczenia związane z wyłączeniem z udziału w Promocji.

 

 • 3. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jedynie na korzyść Klienta i z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej lampynowodvorski.com.
  2. Udział w Promocji oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl